Վաճառքում մեքենա

Տուգանքների աղյուսակ

Տրանսպորտային միջոցներում ծխելը 
 
Հոդվածը
մասը
Հոդվածի դիսպոզիացիան տույժ-տուգանք
Հ-135.1
մ -1
Տրանսպորտային միջոցի (բացառությամբ սույն հոդվածի երկրորդ մասով նախատեսված տրանսպորտային միջոցների) վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցի ընթացքի ժամանակ ծխելը 3.000
Հ-135.2
մ -1
Ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներում կամ թեթև մարդատար-տաքսի ավտոմոբիլներում ծխելը 20.000