Վաճառքում մեքենա

Տուգանքների աղյուսակ

Սահմանված կարգով չհաշվառված, տեխնիկական զննություն չանցած ՏՄ վարելը, տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ այլ երկրում ծագած սեփականության իրավունքը սահմանված ժամկետում գրանցման չներկայացնելը, տեխնիկական զննության կամ հաշվառման կտրոնը սահմանված տեղում չփակցնելը 
 
Հոդվածը
մասը
Հոդվածի դիսպոզիացիան տույժ-տուգանք
Հ-123.4
մ -1
Սահմանված կարգով չհաշվառված (չվերահաշվառված) տրանսպորտային միջոց վարելը, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցը Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծելուց հետո օրենքով նախատեսված դեպքում դրա նկատմամբ այլ երկրում ծագած սեփականության իրավունքը սահմանված ժամկետում գրանցման չներկայացնելը 20.000
Հ-123.4
մ -2
Սահմանված ժամկետում տեխնիկական զննություն չանցած տրանսպորտային միջոց վարելը 50.000
Հ-123.4
մ -3
ԾԱռանց տեխնիկական զննություն անցկացնելու կամ տեխնիկական անսարքություն ունեցող տրանսպորտային միջոցին տեխնիկական զննության կտրոն տալը, եթե այդ անսարքության առկայությունը տեխնիկական զննության կտրոն տալը մերժելու` օրենսդրությամբ նախատեսված հիմք է

տեխնիկական զննություն իրականացնելու լիցենզիա ունեցող կազմակերպության ղեկավարի նկատմամբ`

500.000