Վաճառքում մեքենա

Տուգանքների աղյուսակ

Հետագա արտահանման պարտավորությամբ ՀՀ ներմուծված ՏՄ-ն ներմուծման ժամկետի խախտմամբ վարելը
 
Հոդվածը
մասը
Հոդվածի դիսպոզիացիան տույժ-տուգանք
Հ-123.7 Հետագա արտահանման պարտավորությամբ Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցը ներմուծման ժամկետի խախտմամբ վարելը 20.000