Վաճառքում մեքենա

Տուգանքների աղյուսակ

Հետիոտների և ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը 
 
ոդվածը
մասը
Հոդվածի դիսպոզիացիան տույժ - տուգանք
1-ի անգամ 2-րդ
 անգամ
3-րդ անգամ
Հ-131
մ-1
Հետիոտների և ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցների կողմից (բացառությամբ տրանսպորտային միջոցների վարորդների) ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը, ճանապարհային երթևեկության կարգավորման ազդանշաններին չենթարկվելը, ճանապարհային նշանների կամ ճանապարհային գծանշումների պահանջները խախտելը 3.000    
Հ-131
մ-2
Հետիոտների կողմից ճանապարհով (այդ թվում` մայթերով կամ հետիոտնային արահետներով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում` կողնակներով) շարժվելու կարգը խախտելը 5.000    
Հ-131
մ-3
Հետիոտների կողմից ճանապարհի երթևեկելի մասը հատելու կարգը խախտելը 5.000    
Հ-131
մ-4
Տրանսպորտային միջոցի ուղևորի կողմից ընթացքի ժամանակ տրանսպորտային միջոցի դռները բացելը կամ կանգնած տրանսպորտային միջոցի դռները բացելը, եթե դա խոչընդոտում է երթևեկության մյուս մասնակիցներին, ինչպես նաև ուղևորների կողմից տրանսպորտային միջոցից իրեր և առարկաներ նետելը 5.000    
Հ-131
մ-5
Մոպեդները, հեծանիվները կամ լծասայլերը վարելու կանոնները խախտելը 5.000    
Հ-131
մ-6
Սույն հոդվածի առաջինից հինգերորդ մասերով նախատեսված արարքներ կատարելը, որոնք ստեղծել են վթարային իրադրություն 10.000    
Հ-131
մ-7
Ճանապարհներով անասուններ քշելու կանոնները խախտելը 20.000